MANS je Agenciji za sprječavanje korupcije podnio 53 prijave protiv institucija koje su sakrile svoju potrošnju u izbornom periodu. Najviše podataka je sakrilo Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo sporta i mladih, Uprava za imovinu i Univerzitet Crne Gore.

Većina prijavljenih institucija uopšte nije objavila analitičke kartice o svojoj potrošnji, iako ih na to obavezuje Zakon o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja.

U članu 38 stav 5 tog Zakona je predviđena obaveza svih budžetskih potrošačkih jedinica, na državnom i lokalnom nivou, da, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i mjesec dana nakon održavanja izbora, sedmodnevno na svojoj internet stranici objavljuju analitičke kartice sa svih računa koje imaju u svom posjedu.

Nakon što je MANS podnio prijave 19 institucija je objavilo svoju potrošnju, ali u 18 slučajeva institucije i dalje nisu objavile informacije o troškovima u izbornom periodu na svojim Internet stranicama na način propisan Zakonom.

Zakonom su predviđene kazne za odgovorna lica u institucijama koje krše ovu odredbu zakona u iznosu od 200 do 2000 eura. Dakle, ukoliko ASK bude donio odluke u skladu sa zakonom, šefovi institucija koji kriju podatke o predizbornoj potrošnji će platiti od 3.600 do 36.000 eura. Pored toga, u 16 slučajeva objavljeni podaci o potrošnji ne sadrže osnovne podatke o transakcijama propisane Zakonom.

U nekim slučajevima institucije su brisale iznose transakcija, informacije o dobavljačima i druge podatke iako član 46 stav 4 Zakona propisuje da analitičke kartice moraju da pruže precizne i potpune informacije najmanje o sljedećim
kategorijama: budžetska linija, transakcioni broj, primalac/platilac, kao i registracioni broj kad je u pitanju pravni subjekat (poreski identiftkacioni broj – PIB), iznos i datum.

Međutim, ASK nam nije dostavila ni jednu odluku, iako je u 14 slučajevaistekao zakonski rok da nam informacije budu dostavljene.

MANS