U predlogu rebalansa iz septembra 2022. godine u odnosu na usvojeni rebalans iz maja 2022. godine došlo je do povećanja potrošnje u ukupnom iznosu od 191 milion eura, odnosno 7,6%.

Tekući izdaci su se povećali za 38 miliona eura, pri čemu najveći rast imaju bruto zarade u iznosu od 22 miliona, a troškovi struje i goriva za 4,6 mil. Planirani su izdaci za školske udžbenike 0,6 mil., uniforme i oprema za MUP u iznosu od 0,5 miliona, medicinski materijal za 0,6 miliona. Ugovori o djelu porasli su za 1,8 miliona, a subvencije za 5 mil. eura. U sklopu tekućih izdataka planirana su i 2 miliona ostalih troškova u vezi sa izvođenjem radova (Putni pravac Monte Rose, Rekonstrukcija puta Gusinje – Grebaje, Ski centar “Kolašin “,Autoput Bar-Boljare).
Najveći rast potrošnje se odnosi na Transfere za socijalnu zaštitu u iznosu od 46 miliona, od čega je 21 milion opredijeljen za rast penzija, 15 miliona za potrebe jednokratnog davanja najugroženijim kategorijama penzionera, 7 miliona je predviđeno za isplatu majkama sa troje i više djece i tuđu njegu i pomoć, 1,2 miliona za naknade nezaposlenima, 500 hiljada za troškove liječenja van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, a 1,6 miliona za bolovanje i putne troškove osiguranika.

Rast troškova na izdatku Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iznosi 45 miliona eura. Najveći dio se odnosi na nabavku ljekova u iznosu od 32 milona, zatim 6 miliona za Ministarstvo finansija za radnike sektora rudarske i metalske industrije (usklađ. sa Zakonom), 2 miliona za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za isplate staračkih naknada (usklađ. sa Zakonom), 4 miliona za Ministarstvo prosvjete za: Podršku Univerzitetu (pokrivanje zarada iz prethodnog perioda), usklađivanje studentskih kredita i stipendija sa izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i prevoz učenika iz škole „Vladimir Nazor“.

Kapitalni izdaci rastu za 42 miliona. Uprava za katastar i državnu imovinu planira 35 miliona za kupovinu hartija od vrijednosti u cilju uvećanja kapitala države u vlasništvu državnih preduzeća, kao i za uvećanje državne imovine i adaptiranje postojećih objekata u vlasništvu države za potrebe državnih organa. 4 miliona se odnosi na porast izdataka za infrastrukturu, a 5 miliona je prebačeno Fondu za zdravstveno osiguranje sa računa Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti za potrebe unapređenja i poboljšanja potreba zdravstvenih ustanova. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je opredjelilo 700 hiljada za rješavanje problema puteva i vodovodne infrastrukture, a Ministarstvo odbrane je povećalo izdatke za opremu za 3,5 mil. (prenos sa kapitalnog budžeta). Dio kapitalnih izdataka Uprave za javne radove je smanjen za 6,5 miliona.

Sredstva koja su opredjeljena za budžetsku rezervu porasla su za 18,2 miliona eura od čega je 7 miliona opredjeljeno za Fond za zdravstveno osiguranje, a 2,5 miliona za Ministarstvo javne uprave za bezbijedonosno informatičku infrastrukturu.

Kompletna analiza je dostupna na ovom linku.