Tag: Katarina Kljajević

Tužilaštvo toleriše krađu glasova

Tužilaštvo toleriše krađu glasova

Dr­žav­no tu­ži­la­štvo od­ba­ci­lo je do sa­da 14 kri­vič­nih pri­ja­va ko­je je zbog ku­po­vi­ne gla­so­va i dru­gih zlo­u­po­tre­ba na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, odr­ža­nim 16. ok­to­bra, pod­ni­je­la Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS). Tu­ži­o­ci su, što se mo­že vi­dje­ti iz rje­še­nja o od­ba­ci­va­nju kri­vič­nih pri­ja­va, u svim slu­ča­je­vi­ma oci­je­ni­li da ne­ma osno­va sum­nje da su iz­vr­še­na kri­vič­na dje­la. Sa­mo to­kom iz­bor­nog da­na, MANS…