Dr­žav­no tu­ži­la­štvo od­ba­ci­lo je do sa­da 14 kri­vič­nih pri­ja­va ko­je je zbog ku­po­vi­ne gla­so­va i dru­gih zlo­u­po­tre­ba na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma, odr­ža­nim 16. ok­to­bra, pod­ni­je­la Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS). Tu­ži­o­ci su, što se mo­že vi­dje­ti iz rje­še­nja o od­ba­ci­va­nju kri­vič­nih pri­ja­va, u svim slu­ča­je­vi­ma oci­je­ni­li da ne­ma osno­va sum­nje da su iz­vr­še­na kri­vič­na dje­la. Sa­mo to­kom iz­bor­nog da­na, MANS je pod­nio 117 kri­vič­nih pri­ja­va ko­je su se od­no­si­le na po­vre­de slo­bo­de opre­dje­lje­nja pri­li­kom iz­bo­ra.

Osvnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac u Pod­go­ri­ci, upu­ćen na rad u Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo Mi­ro­slav Tur­ko­vić, od­ba­cio je ta­ko kri­vič­nu pri­ja­vu MANS-a pro­tiv V.D. iz glav­nog gra­da pod­ni­je­tu zbog kri­vič­nog dje­la po­vre­de slo­bo­de opre­dje­lje­nja.

Iz kri­vič­ne pri­ja­ve pro­iz­i­la­zi da je 15. ok­to­bra 2016. go­di­ne pod­no­si­lac, NVO MANS, do­bio ano­nim­ni po­ziv, ko­jom pri­li­kom je uka­za­no da V.D. ku­pu­je lič­ne kar­te od gra­đa­na i ta­ko uti­če na nji­ho­vu slo­bo­du u vr­še­nju bi­rač­kog pra­va. U ci­lju pro­vje­re či­nje­nič­nih na­vo­da kri­vič­ne pri­ja­ve, pre­ko upra­ve po­li­ci­je, Sek­to­ra kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je – Spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog odje­lje­nja, pri­ba­vlje­no je oba­vje­šte­nje od V.D. kao i iz­ja­šnje­nje o re­zul­ta­ti­ma pro­vje­ra na­vo­da kri­vič­ne pri­ja­ve ko­je je iz­vr­ši­la po­li­ci­ja – pi­še u rje­še­nju.

Na­vo­di se da je V.D. ne­gi­ra­la na­vo­de kri­vič­ne pri­ja­ve, is­ti­ču­ći da su ne­tač­ni i da se nje­na ak­tiv­nost ve­za­no za iz­bo­re svo­di is­klju­či­vo na gla­sa­nje. Tu­ži­lac na­po­mi­nje da po­li­cij­ska sa­zna­nja ne uka­zu­ju da je pri­ja­vlje­na pred­u­zi­ma­la rad­nje na ko­je se uka­zu­je u kri­vič­noj pri­ja­vi.

Isti tu­ži­lac od­ba­cio je pri­ja­vu i pro­tiv slu­žbe­ni­ka Glav­nog gra­da G.J., ko­ju je MANS pod­nio zbog kri­vič­nog dje­la po­vre­da slo­bo­de opre­dje­lje­nja pri gla­sa­nju i kri­vič­nog dje­la po­slu­ga. U pri­ja­vi MANS-a na­ve­de­no je da je G.J. po­zi­vao lju­de na raz­go­vor i pri­ti­skao ih da gla­sa­ju za DPS, kao i da po­sto­ji sum­nja da je ku­po­vao gla­so­ve za tu par­ti­ju. Ta­ko­đe je na­gla­še­no da je G.J. ko­ri­stio slu­žbe­no vo­zi­lo da bi li­je­pio pla­ka­te DPS-a.

Iz oba­vje­šte­nja pri­ku­plje­nog od G.J. pro­iz­i­la­zi da je član DPS-a, da sve raz­go­vo­re sa za­po­sle­ni­ma oba­vlja s ci­ljem po­ve­ća­nja efi­ka­sno­sti ra­da, a da svoj po­li­tič­ki stav ni­ka­da ni­je po­ku­šao da na­met­ne dru­gom – na­vo­di se u rje­še­nju o od­ba­ci­va­nju kri­vič­ne pri­ja­ve.

Tu­ži­lac kon­sta­tu­je da ne­ma do­ka­za da je G.J. po­či­nio na­ve­de­na kri­vič­na dje­la, zbog če­ga je od­lu­čio da od­ba­ci pri­ja­vu.

Rje­še­njem tu­ži­o­ca Tur­ko­vi­ća od­ba­če­na je i kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv M.P. i M.K. Njih je MANS pri­ja­vom te­re­tio da su obi­la­zi­li do­mo­ve mje­šta­na na­se­lja Po­na­ri u Ze­ti, tra­že­ći od njih da gla­sa­ju za DPS. U pri­ja­vi je na­ve­de­no da su po­me­nu­ta li­ca da­va­la gra­đa­ni­ma ko­ji gla­sa­ju pu­tem pi­sma uput­stva da sta­ve „koc­ku” oko bro­ja pri­li­kom gla­sa­nja za DPS, obe­ća­va­ju­ći im za to na­gra­du od 100 eura.

U go­to­vo isto­vjet­nom obra­zlo­že­nju kao u pret­hod­nim slu­ča­je­vi­ma, tu­ži­lac na­vo­di da na osno­vu pri­ku­plje­nih oba­vje­šte­nja od pri­ja­vlje­nih li­ca i od po­li­ci­je, ne po­sto­ji osnov sum­nje da su po­či­ni­li po­me­nu­ta ni­ti bi­lo ko­ja dru­ga kri­vič­na dje­la za ko­ja se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti.

Rje­še­njem istog tu­ži­o­ca od­ba­če­na je i pri­ja­va pro­tiv S.R. iz Pod­go­ri­ce, pod­ni­je­ta zbog sum­nje da je za po­tre­be DPS-a ku­po­va­la lič­ne kar­te u na­se­lju Ma­sli­ne.

Iz oba­vje­šte­nja pri­ku­plje­nog od S.R. pro­iz­i­la­zi da je član od­bo­ra MZ Ma­sli­ne, da po­li­tič­ko mi­šlje­nje ne na­me­će ni­ko­me i da ni­je tač­no da je ku­po­va­la lič­ne kar­te u ko­rist DPS-a – pi­še u rje­še­nju.

Iz MANS-a su pod­ni­je­li pri­ja­vu i pro­tiv I.Ž. iz Pod­go­ri­ce, ta­ko­đe zbog ku­po­vi­ne lič­nih ka­ra­ta za DPS, ali je Tur­ko­vić i nju od­ba­cio uz slič­no obra­zlo­že­nje ba­zi­ra­no na is­ka­zu pri­ja­vlje­nog i sa­zna­nji­ma po­li­ci­je.

Od­ba­če­na je i kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv B.I. iz Pod­go­ri­ce, ta­ko­đe zbog ku­po­vi­ne lič­nih ka­ra­ta. U rje­še­nju se is­ti­če da je B.I. sa­op­štio da je­ste član DPS-a ali da ni­ka­da ni­je ku­po­vao lič­ne kar­te.

MANS je ra­ni­je po­zvao spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da in­for­mi­še gra­đa­ne o to­me šta je ura­đe­no sa nji­ho­vim kri­vič­nom pri­ja­va­ma, ali iz te in­sti­tu­ci­je ni­je, osim sta­ti­sti­ke, jav­no­sti pre­do­če­na bi­lo ko­ja kon­kret­na in­for­ma­ci­ja.

Do sa­da do­bi­je­ni od­go­vo­ri iz Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva, na­ža­lost, po­tvr­đu­ju na­še sum­nje u ka­pa­ci­te­te i po­li­tič­ku vo­lju da se ta in­sti­tu­ci­ja za­i­sta efi­ka­sno bo­ri pro­tiv po­li­tič­ke ko­rup­ci­je, ka­zao je De­jan Mi­lo­vac, di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a.

Osim uze­tih iz­ja­va od oso­ba ko­je se sum­nji­če za kri­vič­na dje­la, tu­ži­la­štvo ni­je po­ka­za­lo da je pred­u­zi­ma­lo dru­ge rad­nje ka­ko bi do kra­ja ra­svi­je­tli­lo ove slu­ča­je­ve. Ba­zi­ra­ti rje­še­nje o od­ba­ci­va­nju kri­vič­ne pri­ja­ve sa­mo na is­ka­zu okri­vlje­nog je ne­pro­fe­si­o­nal­no i neo­zbilj­no, a iz­nad sve­ga po­ka­zu­je na­mje­ru tu­ži­la­štva da što pri­je sta­vi ad ak­ta pri­ja­ve ko­je je MANS pod­nio to­kom iz­bor­nog da­na – do­dao je Mi­lo­vac.

Pre­ma po­da­ci­ma ko­je je do­sta­vio MANS, sve­ga 14 od ukup­no 117 kri­vič­nih pri­ja­va je do kra­ja pro­ce­su­i­ra­no.

Ve­ći­nu tih pri­ja­va je bi­lo po­treb­no pro­ce­su­i­ra­ti na sam iz­bor­ni dan. Pro­tok vre­me­na sva­ka­ko ne do­pri­no­si da one bu­du uspje­šno do­ve­de­ne do kra­ja, a da svi oni ko­ji su to­kom iz­bor­nog da­na ucje­nji­va­li, pri­ti­ska­li i za­stra­ši­va­li bu­du ade­kvat­no ka­žnje­ni. Po­sled­nji iz­bo­ri su po­ka­za­li da cr­no­gor­ska tu­ži­lač­ka or­ga­ni­za­ci­ja, a na­ro­či­to Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, ne­ma­ ka­pa­ci­te­ta i hra­bro­sti da za­šti­te gra­đa­ne Cr­ne Go­re od onih ko­ji na­sto­je da ukra­du nji­hov glas i one­mo­gu­će ih da slo­bod­no bi­ra­ju na iz­bo­ri­ma – oci­je­nio je Mi­lo­vac.

Ka­ko je za­klju­čio, ni­ti jed­na ak­ci­ja ko­ju je do sa­da pred­u­ze­lo tu­ži­la­štvo ne pro­mo­vi­še na­šu ze­mlju kao dru­štvo ko­je ne­će do­zvo­li­ti da kru­go­vi moć­nih po­je­di­na­ca od­re­đu­ju is­hod iz­bo­ra i mo­di­fi­ku­ju slo­bod­no iz­ra­že­nu vo­lju gra­đa­na.V.R.

Raz­li­či­ti gra­do­vi i tu­ži­o­ci, ista obra­zlo­že­nja

Dr­žav­ni tu­ži­lac Ma­ja Šće­pa­no­vić od­ba­ci­la je kri­vič­nu pri­ja­vu MANS-a pro­tiv N.N. li­ca zbog sum­nji da su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo po­vre­de slo­bo­de opre­dje­lje­nja pri gla­sa­nju.

Oba­vje­šta­vam vas da je ovaj tu­ži­lac, na­kon spro­ve­de­nih do­ka­znih rad­nji, oci­je­nio da ne­ma osno­va­ne sum­nje da je od­re­đe­no li­ce iz­vr­ši­lo kri­vič­no dje­lo za ko­je se go­nje­nje pred­u­zi­ma po slu­žbe­noj du­žno­sti. Uko­li­ko sma­tra­te su­prot­no, mo­že­te pod­ni­je­ti kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv tač­no od­re­đe­nog li­ca – na­vo­di se u do­pi­su do­sta­vlje­nom MANS-u.

I tu­ži­lac u nik­šić­kom Osnov­nom tu­ži­la­štvu, upu­ćen na rad u Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, De­jan Đo­ro­je­vić od­ba­cio je dvi­je kri­vič­ne pri­ja­vu pro­tiv ne­po­zna­tih li­ca za isto kri­vič­no dje­lo, uz go­to­vo isto obra­zlo­že­nje.

Istu od­lu­ku do­nio je i Ri­sto Sti­jo­vić iz Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Her­ceg No­vom, od­ba­cu­ju­ći pri­ja­vu pro­tiv čla­no­va bi­rač­kog od­bo­ra na gla­sač­kom mje­stu 48 u tom gra­du, pod­ni­je­tu zbog sum­nje da su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo po­vre­da pra­va gla­sa­nja. On je od­ba­cio i pri­ja­vu pro­tiv N.N. li­ca zbog or­ga­ni­zo­va­nog vr­še­nja kri­vič­nog dje­la po­vre­da slo­bo­de opre­dje­lje­nja pri gla­sa­nju.

Tu­ži­lac Ka­ta­ri­na Klja­je­vić od­ba­ci­la je pri­ja­vu MANS-a pro­tiv D.P., ocje­nju­ju­ći da ne­ma osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio bi­lo ko­je iz gru­pe kri­vič­nih dje­la pro­tiv iz­bor­nih pra­va.

Ovaj tekst je sa­či­njen uz po­dr­šku Evrop­ske uni­je i Am­ba­sa­de SAD u Pod­go­ri­ci. Za sa­dr­žaj ovog tek­sta od­go­vor­na je is­klju­či­vo Mre­ža za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra – MANS, a sta­vo­vi iz­ni­je­ti u ovom tek­stu se ni u kom slu­ča­ju ne mo­gu sma­tra­ti sta­vo­vi­ma do­na­to­ra.